Business Highlight

ไฮไลท์ธุรกิจ

Why Masterpiece

ทำไมถึงต้องมาสเตอร์พีซ สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ คืออะไร...

Learn More
Our Product

ผลิตภัณฑ์ระดับมาสเตอร์พีซ ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อเติมเต็มชีวิตผู้คน ทั้งด้านสุขภาพ รูปร่าง ผิวพรรณ ที่ดีขึ...

Learn More
Success Story

เรื่องราวแห่งความสำเร็จ ของนักธุรกิจมาสเตอร์พีซ พวกเขาทำได้ และคุณก็ทำได้เช่นเดียวกัน...

Learn More
Start Your Business

อยากเริ่มต้นธุรกิจ ทำได้ง่ายๆ ปราศจากค่าธรรมเนียมในการสมัคร และไม่บังคับซื้อสินค้า...

Learn More

Special MBO สงกรานต์ เฟสติวัล...

ชุ่มช่ำไปกับความสำเร็จ กับกิจกรรมสนุกสนาน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2559 @Masterpiece Convention Hall...

Masterpiece Reward Trip : Japan Cherry Blossom

Masterpiece Reward Trip : Japan Cherry Blossom 28 March - 2 April 2016

Masterpiece STAR CAMP & ลูกทุ่งโมเดิร์น...

รวมภาพความสนุกสนานในกิจกรรม Masterpiece STAR CAMP & ลูกทุ่งโมเดิร์น 12-13 มีนาคม 59

ปฏิทิน กิจกรรม


May
28
Sat
Basic training course - Product Training
28 พฤษภาคม 2559
May
29
Sun
MLV Road Show 2016 @หาดใหญ่
29 พฤษภาคม 2559

===============================================================================================================


===============================================================================================================
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
**** สมาชิกสามารถยืนยันรายชื่อเพื่อเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณได้ที่  ****
คุณปุ้ย โทร 092-273-3511
Line ID: mlvfamily02
หรือ Line Office :
http://line.me/ti/p/%40mlvline
ตำแหน่ง Director

ชนม์กานต์ ภาสฐิติพันธ์
จรรยวรรณ์ รุ่งประชารัตน์


ตำแหน่ง Manager

พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์
ปาณิศา พงษ์ภัทรากร
กัญญา โพธิสัตย์
นวพร โพธิดะนุช
พิชญา พิชัย
สาวิตรี โปธาคำ


ตำแหน่ง Supervisor

เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์
กฤชณงค์ กุลณัชชาธนภัทร
นนทวัชร์ อินพา
อรทัย ทอนศรี
นงเยาว์ แก้วกอง
ฟ้าวณิชย์ ธนชลระพีพัช
จารุณี ธนสวัสดีชัยกุล
ศิรินธร สุขกวี
เสาวนีย์ พิสุทธิกุลชัย
อาด ปานทอง
วิณารัตน์ โชติพัฒนฐานนท์
พัชรกันย์ ชูสินรุจินันท์
วสันต์ ธรรมสอน
วิภาดา นวัตศิริกุล
กัลญากร ฟองสันเทียะ
ชมบุญ ปิยะภูเบศร์
ณัชชา แป้นประเสริฐ
นิธิศ ไชยปรีชา
อัฉญา วงศ์วุฒิยางกูล


ตำแหน่ง STAR

สุริยา พลอำนวย   กนกกาญจน์ พอก๊ะ   ภูวนาถ สิงห์หฬ
พิสมัย   ธำรงศรีสกุล   เครือวัลย์ อุปคำ   ปารณ์ ญาติมาก
จิรวัฒน์ จำนงกิจ   ศุภชัย เหล็กกล้า   พรณ์ภรรณ สุขสมสิน
โสภี สะอาดเอี่ยม   จารุดา พรภัทรวสุ   นันทนา จิตีทรัพย์
กุลวัฒน์ วีรพันธ์   ฟิตเราะห์ เจ๊ะซู   สกล รักษาศรี
นิธิเดช ศุกร์วิเศษ   พิชชากร จินาพันธ์   วริฐา คงคาฉุยฉาย
กานดา เอี่ยมประไพ   สมใจ สมศรี   นราชัย เนียมคง
Nan aye aye mying   ศิริณา หลักทรัพย์   ศิรดา ขจรวัชรา
นัทวุธ ดาวเรือง   จารุรัตน์ ศิลาโคตร   อิสรีย์ บุญชุม
รักเกียรติ ธนะบุญ   มัลลิกา คุณละ   อารีย์ เพชรคง
เครือวัลย์ นาแถมทอง   อิทธิพล คงพสิษฐ์พร   พิมพ์รัตน์ สุวรรณวสุ
กิจฏิพงศ์ พันธ์หนองหว้า   ชมพู่นุช แซ่ อู่   นิธิศ ไชยปรีชา
ทองม้วน ชาลีวงษ์   กฤษณะ ศรีโพธิ์   บุญเกิด เหยงสูง
สมหมาย สาระศาลิน   อาทิตย์ ทองสุวรรณ์   แสงเวียน สุยะคำ
วิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการออมทรัพย์   สุชานันท์ บุตรดาซุย   วรรณา ไชยสาลี
นิติ เจริญกุล   ผกามาศ บัวเรียน   ภูริชญา นิศวอนุตรพันธ์ฺ
นางฐิติรัตน์ เจริญพัฒนเศรษฐ์   MIN OO MAEN   ปิยะนารถ พงศ์พยัคฆ์
พงศกร รัตนภาธร   สาวิตรี โปธาคำ   บัวลอย วงค์คำจันทร์
สุวัฒน์ ธรรมมิโกมินทร์   วรรณวิษา ชื้นสุวรรณ   พรไพบูลย์ ขจรฟุ้ง
ศิริวราพร จั่นเอี่ยม   วิภารัก วรสาร   ฐิรชญา ภัทรเวชานนท์
ธนพล กาญจนสุนทร   สุชาดา วงศ์ใหญ่   รัณณิยากร พงษ์ประเสริฐ
อุทิตย์ เพ่งพิศ   วัชรพล ชลอกลาง   นพภัสสร ก้องสมุทร
ธัญญพัทธ์ วีรสิรีวัฒน์   สุนิต มณีฉาย   กัญญา ปิยะภูเบศร์
ภาณุวิชญ์ นิศวอนุตรพันธ์   กัลยา ทองงอก   ณัชชา แป้นประเสริฐ
ศุภรา ขวัญกิจวิเศษพร   เพชรัตน์ ชัยกิจ   ลำไย ดวงดาว
อันธิกา สายสินธุ์   สารีณี การิง   อาภาภัทร ทองทวี
พรพรหม คำสุวรรณ   พรินพร ทองจัตุ   สุนันทา คำสุวรรณ
รัตนาภรณ์ สุคำอ้าย   พักตร์วไร เจริญศักดิ์   พงษ์ศักดิ์ คำเปลี่ยน
อริยะ เอี่ยมวิลัย   ธนันดร ใกล้ฝน   จันทิมา สมคิด
นิฤมล มือแข็ง   ญานิน ชูทองรัตนะ   เบญจพรรณ ทวีวัฒน์
สุภาวดี ทองพูลศรี   จุฑามณี รัตนวิมล   ข่วน ขาวสุข
พิกุล ปูนมาก   มาลี จันทร์ศรีทอง   นพดล พิมลมาลย์
ภาสินี สุวรรณ   ธีระศักดิ์ สุดสังเกตุ   แสวง ด่านใหม่
สุชาดา หงษ์ทอง   ปริยวิศว์ ตันติฤทธิศักดิ์   เบญจพร ถานะวร
ปราโมทย์ ชนไมตรี   พีรวิชญ์ ห้วยไชย   สุชานันท์ สัมฤทธิ์สกุลชัย
หงสุดา ดลเจือฺ   ตูวัณอามานี ลาคอ   อารี ตันเขียว
เสาวรักษ์ ศรีไม้   นวลอนงค์ มีบุญลาภ   มลิวรรณ์ แสงทอง
ธนรัฐ เจริญนาคพันธุ์   วสันต์ ธรรมสอน    
วริทธิ์นันท์ ศรีวิชัย   อุดมศักดิ์ จริงไธสง    
อรพิน แสนพวง   ธัญชนก เชียงพรหม    
สุรีรัตน์ ตุ่นคำ   ประทวน วรรวาท    
Jun
11
Sat
Start Up เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ...
11 มิถุนายน 2559
Jun
12
Sun
Masterpiece EXPO 2016
12 มิถุนายน 2559

==============================================================================================================================================================================================================================


===============================================================================================================
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ
**** สมาชิกสามารถยืนยันรายชื่อเพื่อเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณได้ที่  ****
คุณปุ้ย โทร 092-273-3511
Line ID: mlvfamily02
หรือ Line Office :
http://line.me/ti/p/%40mlvline
===============================================================================================================

ตำแหน่ง Director

6666 ชนม์กานต์ ภาสฐิติพันธ์

ตำแหน่ง Manager

2266 พัฒน์ธนันตร์ อุระคินทร์
2701 ปาณิศา พงษ์ภัทรากร
26012 กัญญา โพธิสัตย์
37455 นวพร โพธิดะนุช

ตำแหน่ง Supervisor

512 เกรียงไกร ไชยวงศ์สิงห์
2857 กฤชณงค์ กุลณัชชาธนภัทร
3274 นนทวัชร์ อินพา
52772 เสาวนีย์ พิสุทธิกุลชัย
55612 วิณารัตน์ โชติพัฒนฐานนท์
68844 กัลญากร ฟองสันเทียะ
71483 ชมบุญ ปิยะภูเบศร์
71842 ณัชชา แป้นประเสริฐ
76005 นิธิศ ไชยปรีชา
31779 กันยากร มะลิสา
55959 อรุณี วัฒนศิริ
56539 ธนโชต อุตม์อ่าง
72993 เสรี ทองสุวรรณ

ตำแหน่ง STAR
 

2548 สุริยา พลอำนวย   69139 รัณณิยากร พงษ์ประเสริฐ
12045 พิสมัย   ธำรงศรีสกุล   70780 นพภัสสร ก้องสมุทร
55880 กุลวัฒน์ วีรพันธ์   71484 กัญญา ปิยะภูเบศร์
55881 นิธิเดช ศุกร์วิเศษ   71842 ณัชชา แป้นประเสริฐ
69780 นัทวุธ ดาวเรือง   73125 ลำไย ดวงดาว
70505 รักเกียรติ ธนะบุญ   59920 จันทิมา สมคิด
72254 กิจฏิพงศ์ พันธ์หนองหว้า   56207 วสันต์ บ้านมะหิงษ์
74180 ทองม้วน ชาลีวงษ์   58536 จินตนา รุ่งกำจัด
74956 สมหมาย สาระศาลิน   62293 สอิ้ง ลมประเภย
78618 นิติ เจริญกุล   71466 รุ่งนภา ศิริกอบกุล
55137 สุวัฒน์ ธรรมมิโกมินทร์   71483 ชมบุญ ปิยะภูเบศร์
56257 ศิริวราพร จั่นเอี่ยม   72250 ชัยชนะ หงส์สิริสุข
57104 ธนพล กาญจนสุนทร   72993 เสรี ทองสุวรรณ
68666 ธัญญพัทธ์ วีรสิรีวัฒน์   73330 สุวรรณี ศรสุวรรณ
70530 ภาณุวิชญ์ฺ นิศวอนุตรพันธ์ฺ   69093 ธนภัทร แก้วกัลยา
71477 ศุภรา ขวัญกิจวิเศษพร   32316 จารุภา ถิ่นวิไลสกุล
71619 อริยะ เอี่ยมวิลัย   59167 มาโนชย์ วัดจินดา
64310 ปราโมทย์ ชนไมตรี   60124 กุศาวดี ศรีกาญจนาภาสา
70349 หงสุดา ดลเจือฺ   61789 อรพรรณ ทัศนาจุรีสกุล
73583 วริทธิ์นันท์ ศรีวิชัย   62623 ชุรวิญญ์ ชนไมตรี
74183 คุณ อรพิน แสนพวง   70701 หนุปุน ชาลีวงษ์
57664 จารุดา พรภัทรวสุ   71206 น้ำอ้อย นิลทกาญจน์
73800 อิทธิพล คงพสิษฐ์พร   71455 สุชญา เชื้อวงศ์งาม
75789 กฤษณะ ศรีโพธิ์   75087 บุญช่วย โคลงพิมาย
76277 อาทิตย์ ทองสุวรรณ์   62294 จิตรา วานิช
38045 MIN OO MAEN   68652 กัลยา หริ่มเจริญ
46960 วรรณวิษา ชื้นสุวรรณ   68844 กัลญากร ฟองสันเทียะ
47485 วิภารัก วรสาร   70348 บัญญํติ พัฒนชาคร
      70823 มณีรัตน์ เจริญศักดิ์
57137 วัชรพล ชลอกลาง   38089 จิตปภัสสร์ แก้วกิ่ง
61784 เพชรัตน์ ชัยกิจ   64260 นลินรัตน์ โพธิ์ภิรมย์
71962 พักตร์วไร เจริญศักดิ์   64437 นิธินันท์ ปิยะประทินภัสร์
76535 ธีระศักดิ์ สุดสังเกตุ   68636 ชัยโรจน์ ศิริโรจน์ปรีชา
2283 ปริยวิศว์ ตันติฤทธิศักดิ์   69140 สมโชค เอี่ยมวิไล
61958 อุดมศักดิ์ จริงไธสง   72388 สุพรรณี วงษ์ราชา
72864 ภูวนาถ สิงห์หฬ   2607 วารีญา วุฒิวัฒนากุลน์
76041 พรณ์ภรรณ สุขสมสิน   56456 สนั่น ขำเนินเพิ่ม
78312 นันทนา จิตีทรัพย์   47823 ศรัณภัสร์ รัตนศิริแสงโชติ
58384 วริฐา คงคาฉุยฉาย   53928 ฐปกรณ์ ทำทองทรัพย์มั่นคง
63412 ศิรดา ขจรวัชรา   55612 วิณารัตน์ โชติพัฒฐานนท์
69767 อารีย์ เพชรคง   62335 สมปรารถนา ศรีวิบูลย์
71449 พิมพ์รัตน์ สุวรรณวสุ   63406 วิภาทิพย์ เนียมธนวัฒน์
76005 นิธิศ ไชยปรีชา   64296 จุฬาลักษณ์ ธนะบุญ
78119 บุญเกิด เหยงสูง   65059 สุนิศา ดีวาจา
70469 ภูริชญา นิศวอนุตรพันธ์   69766 ศักรินทร์ เกิดมณี
72052 ปิยะนารถ พงศ์พยัคฆ์      

 


MLV Pass Success Forward

ส่งต่อความสำเร็จและแรงบรรดาลใจ Why You join in Masterpiece...


START UP : Start your business

จุดประกายความคิด พิชิตเป้าหมายของตัวคุณ มุ่งสู่จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จไปกับมาสเตอร์พีช...


Millionaire iDea

จุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จกับ อ. วิจัย กุสสลานุภาพ - ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ...


MLV Like & Share

Like & Share กับประสบการณ์ประทับใจ กับผลิตภัณฑ์ระดับ World Class ของ Masterpiece Life Vision...

Copylight 2013 บริษัท มาสเตอร์พีซ ไลฟ์ วิชั่น จำกัด

Tel: 02-514-4138
Fax: 02-514-4139

เงื่อนไขแลกข้อตกลง เงื่อนไขการสั่งซื้อ